kesan zakat ke atas ekonomi ummah

greenspun.com : LUSENET : Zakbt : One Thread

apakah kesan zakat ke atas ekonomi ummah kini?

-- marlina mustapa (elinas_86@yahoo.co .uk), July 31, 2004

Moderation questions? read the FAQ