Vietnam War Death Toll Statistic.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sẳn có 1 sinh viên bên VN đang viết essay về tổn thất trong chiến tranh việt nam, t́nh cờ vào forum và email riêng hỏi tôi rằng các số liệu tôi đưa ra là dựa trên source nào. Tôi đă cung cấp cho anh bạn đó những số liệu sau. Nhân tiện nêu ra cho các bạn trong forum cùng tham khảo. Số liệu trích tù website sau: http://users.erols.com/mwhite28/warstatz.htm Sau đây là các dẩn chứng. First Indochina War (1945-54)

North Vietnam (1954-75)

Second Indochina War (1960-75)

Vietnam, post-war Communist regime (1975 et seq.)

Sino-Vietnamese War (1979)

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), November 17, 2003

Moderation questions? read the FAQ