vraag

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Is dit juist?: "Ek het dit gelees op bladsy tien" Rita D. Snel Trampus

-- rita diana snel trampus (snel@sslmit.univ.trieste.it), July 08, 2002

Moderation questions? read the FAQ