if-sætning

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

i filen der skal give mulighed for at rate en restaurant får jeg en fejlmeddelelse når jeg forsøger at sige "if" der ikke er noget resultat fra søgningen på databasen (if selection er lig en tom streng" Kan man ikke gøre det sådan?

set query "select res_id from restaurant where navn=$navn" set selection [ns_db 0or1row $db $query]

if { selection == ""} { # tildel res_id til restaurantnavn set query "insert into restaurant (res_id, navn) values (id_seq.nextval, '$navn')"

-- Thomas Mogensen (thomasbm@wanadoo.dk), April 19, 2002

Answers

Response to if-sætning

prøv database_to_tcl_string i stedet for 0or1row og lav string compare på $res_id vh Lasse

-- Lasse (xls@it.edu), April 20, 2002.

Moderation questions? read the FAQ