Julebordforviklinger

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

I FPE-kallenderen står det at julebordet var den 17. desember....men da var det slett ingen der.......utover en litt forvirret TV som lurte på hvor det var blitt av alle sammen.... Eli-Ann

-- Eli-Ann (Eli-Ann@lycosmail.no), December 18, 2001

Moderation questions? read the FAQ