Dit og dat

greenspun.com : LUSENET : DetteOgHint : One Thread

Hvorfor dit og hvorfor dat?

-- Ina (cosmicina@hotmail.com), September 06, 2001

Moderation questions? read the FAQ