Afrikaans

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Ek sal u graag iets oor die internasionale gebruik van Afrikaans vra: Wordt Afrikaans ook in Lesotho gepraat?

Baie dankie & Groete, Áron (Vienna, Austria)

-- Aron Zimre (aron@utanet.at), June 12, 2001


Moderation questions? read the FAQ