Reaties m.b.t. het Web site ontwerp

greenspun.com : LUSENET : NewGlobalLightImpulse : One Thread

Hallo allemaal.

Ik nodig jullie uit om te reageren op de Web site die in ontwikkeling is voor de New Global Light Impulse (NGLI).

-- Renny Curvers (rcurvers@informatics-services.net), May 07, 2001


Moderation questions? read the FAQ