Samme Problem som Joachim: select password...

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg får præcis den samme fejlmedd. som Joachim, selvom jeg har fulgt rådet om at tjekke om min tabel og kolonne er committet - det er de. Min fejlmedd:

Database operation "1row" failed (exception NSINT, "Query did not return a row.") while executing "ns_db 1row $db $sql" (procedure "database_to_tcl_string" line 3) invoked from within "database_to_tcl_string $db $query" invoked from within "set password [database_to_tcl_string $db $query] " (file "/web/mikaelm/www/oevelse10/opdater.tcl" line 23) invoked from within "source $file"

Min kode:

# set the form variables 'projekt_titel', 'projekt_tekst', 'navn', 'email' og 'password' set_the_usual_form_variables 0

# FORMVARIABLEN 'projekt_titel' TJEKKES

chk_name projekt_titel

# FORMVARIABLEN 'projekt_tekst' TJEKKES

chk_exists projekt_tekst

# FORMVARIABLEN 'passw' TJEKKES

chk_exists passw

# Get a database handle set db [ns_db gethandle]

set query "select projekter.adm_password from projekter where projekter.projekt_titel = '$projekt_titel'"

set password [database_to_tcl_string $db $query]

# FORMVARIABLEN 'password' TJEKKES

if { $passw != "$password" } { ns_return 200 text/html "forkert password mester" return }

# The query

ns_db dml $db "update projekter set projekt_tekst = '$projekt_tekst' where projekt_titel = '$projekt_titel'"

# Redirect til oversigten ns_returnredirect "projekter.tcl"

-- Mikael Møller (mikaelm@mail.dk), April 18, 2001

Answers

Det kan måske skyldes denne HTML-fejl i din form hvor man indtaster password:

<input type=hidden value=Rating af webdesign name=projekt_titel>

Du skal have " omkring Rating af web....

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 19, 2001.


Moderation questions? read the FAQ