SQL create sequence - fejlmeddelse

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Når jeg paster denne kommando:

CREATE SEQUENCE res_id_sequence start with 1;

til SQL-prompten, får jeg dette svar:

SQL> CREATE SEQUENCE res_id_sequence start with 1; CREATE SEQUENCE res_id_sequence start with 1 * ERROR at line 1: ORA-00955: name is already used by an existing object

Skal CREATE SEQUENCE-kommandoen placeres i eller efter CREATE TABLE-kommando (hvortil den relaterer)?

Droppes den sammen med tabellen eller skal den droppes/deletes særskilt?

-- Søren Chr. Lund (lundinus@mail.dk), April 10, 2001

Answers

Fejlen "name is already used by an existing object" betyder at sekvensen allerede eksisterer. Tabeller og sekvenser er to uafhængige størrelser, så de oprettes og slettes uafhængigt af hinanden.

Du skal derfor anvende

drop sequence res_id_sequence
for du kan oprette den igen.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 13, 2001.

Moderation questions? read the FAQ