problem med SET_VARIABLES_AFTER_QUERY

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej, i min tcl kode nedenfor ønsker jeg bevidst at variablen selection kan være tom eller indeholde 1 række, men jeg tror at set_variables_after_query fejler hvis selection er tom. Kan det være rigtigt? Mvh Joachim

if {[info exists QQname]} { set query "select restaurant_id from restaurant where upper name) = upper('QQname')" set selection [ns_db 0or1row $db $query] set_variables_after_query # hvis QQname ikke allerede er i basen, indsættes det nu med # et nyt restaurant_id if {[string compare $selection ""] == 0} { set query "insert into restaurant (restaurant_id, name) values (restaurant_id_sequence.nextval, '$QQname')" } }

-- Joachim Halse (joachim@post7.tele.dk), April 05, 2001

Answers

Du bør checke at selection ikke er tom før du anvender set_variables_after_query

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 05, 2001.

Moderation questions? read the FAQ