Eksamen

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej

Er det mon på nogen måde muligt at få at vide hvilken dato eksamen er??

Mie

-- Mie Ahmt (mie@it-c.dk), March 12, 2001


Moderation questions? read the FAQ