Qmail og hvordan......?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hejsa

Vi er to raske ungersvende, som søger kontakt med en der kan løse en lille gåde. Nedenstående Qmail fungerer ikke - alle 'if' kommandoerne virker tilsyneladende, men når alle felter er korrekt udfyldte, virker qmailen ikke!!! hvorfor????

set_form_variables 0

# tjek om der bliver indtastet noget if { [info exists from] && [info exists subject] && [info exists body]} { if { [string compare $from ""] == 0 || [string compare $subject ""] == 0 || [string compare $body ""] == 0} { ns_return 200 text/html "prøv igen" }

#fejlemlding, hvis email adressen ikke indeholder formlen noget@noget if { ![regexp {.+@.+} $from]} { ns_return 200 text/html "ingen @ - tilbage igen..." }

} else { qmail mikaelm@mail.dk $from $subject $body

ns_return 200 text/html "...mail sendt.." }

Venlig hilsen Ramsus og Miklam

-- Mikael og Rasgod (mikaelm@it-c.dk, luxor@it-c.dk), February 25, 2001

Answers

Umiddelbart ser jeg ikke nogen problemer med qmail kommandoen, men jeg kan ikke overskue if-sætningerne. Jeg tror at fejlen er at der er en } formeget før else grenen.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), February 26, 2001.

Ja, det ser ud som om at den { der er tale om er den afsluttende i denne sætning: } else { qmail mikaelm@mail.dk $from $subject $body

Jussi

-- Jussi (jussi@it-c.dk), February 27, 2001.


Moderation questions? read the FAQ