Hvorfor har man valgt at oprette computerrum?

greenspun.com : LUSENET : IKT og folkeskolen : One Thread

Jeg er lærer på en folkeskole i Odense og er ved at tage det pædagogiske pc kørekort. Nu hvor jeg har arbejdet noget tid med pc'er, står det mig mere og mere uklart, hvorfor man har valgt at lave specielle rum til computere rumt omkring ude på skolerne. Det har da iKke meget med integration at gøre. Det bliver ikke naturligt at inddrage computerne i den daglige undervisning, når de er gemt væk og står ét sted på skolen.

-- Anita Pedersen (anjoe@worldonline.dk), February 12, 2001

Moderation questions? read the FAQ