Hvorfor dit og hvorfor dat?

greenspun.com : LUSENET : Rasmus Wolff's site : One Thread

Ofte kommer jeg i tvivl om hvorfor dit og hvorfor dat. Kan du hjælpe mig med at bringe klarhed omkring dette?

Bedste hilsener, Mogens

-- Mogens (rwh@rwh.dk), February 06, 2001


Moderation questions? read the FAQ