capams voc

greenspun.com : LUSENET : Kabalenskie.. Interact : One Thread

no sa tagalog neto?... pakikitan=? patse=? nyayta=? managkas=?

-- archie (arch430@yahoo.com), January 14, 2001

Answers

pakikitan = makikipagkita

managkas = nagmumura or nagsasalita ng bad words

patse = is a connecting word when you are speaking in capampangan like this "koyang Arnold munta ku king shop mu patse minuli ku king Olongapo neng February"

nyayta = kaya lang

-- cleo guevarra (clong_1026@yahoo.com), January 29, 2001.


kapampangan tagalog English =========== ======= =======

pakikitan magkikita to meet or see

patse pag if

nyayta kaya lang but

managkas nagmumura cursing

-- sancho mendoza (spmendoza@hotmail.com), September 04, 2001.


Moderation questions? read the FAQ