K? Q? or C?

greenspun.com : LUSENET : Kabalenskie.. Interact : One Thread

ano ba tama sa paggamit neto sa terms ng kapampangan version?? sample= cabalen or kabalen? qeca or keka? nagtatanong lang po..

-- archie (arch430@yahoo.com), January 11, 2001

Answers

cabalen is the right spell i think queca,not qeka

Goodluck arch and take care of you. God bless you.

-- med fernandez (mhedz_f@yahoo.com), January 14, 2001.


Koyang yung pag-gamit po ng Q, K, or C is according to who's using it....parang kagaya natin na mga new generations ng Capampangan, nahihirapan na tayo na gamitin yun words that starts with letter Q kaya substitute natin yun K or C...pero same meaning pa rin....but when you read an old Capampangan book or magbasa ka ng mga sulat ng mga matatandang relatives or kahit ng mga Tatay at Nanay natin na talagang nag-aral at lumaki sa Pampanga ang gamit pa rin nila yung letter Q, C or K sa original na paggamit nito.

koyang A...sana tama ya ing sagut ku neh???....bala mu tutu kung manyabi keni....miss you na...*muah*

-- cleo guevarra (clong_1026@yahoo.com), January 25, 2001.


Moderation questions? read the FAQ