Godt jobbet, Marion!

greenspun.com : LUSENET : Brystproteser : One Thread

Hei, Marion, Interessant lesning, baade i BT og VG. Jeg har sendt deg et klipp fra BT, og mottok ditt klipp via e-mail. Hils alle! Marit

-- Marit Sundby (maritsun@barentsnett.no), December 20, 2000

Moderation questions? read the FAQ