Aflæsning af checkboxGroups

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Vi har fortsat et problem med at aflæse checkboxene fra flere forskellige checkboxgroups. Vi skal bruge resultaterne som Strings og henter dem derfor som getSelectedCheckbox().getLabel(). Men hvis ingen af dem er afkrydset kan metoden ikke tage dem som String argumenter. Hvad gør vi?

-- Niels og Kristine (nielshaaber@yahoo.com), December 12, 2000

Answers

Response to Aflæsning af checkboxGroups

I beskrivelsen af metoden getSelectedCheckbox i klassen CheckboxGroup står der at metoden returnerer null hvis ingen checkbox er afkrydset.

Ergo skal I lave noget i denne retning:

Checkbox valgt = cbg.getSelectedCheckbox(); if (valgt == null) { ingen valgt } else { String lab = valgt.getLabel(); ... }

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), December 12, 2000.


Moderation questions? read the FAQ