qmail og billeder?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg kunne godt tænke mig at formatere den e-mail, der sendes gennem qmail, så hvordan sætter man fx billeder som baggrund eller ændrer skrifttype? Jeg kunne forestille mig, der skulle en procedure til samt en mime-angivelse, men jeg kan ikke få det til at virke...

-- marie fryland (marie@it-c.dk), December 10, 2000

Moderation questions? read the FAQ