Form variabler

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg har flere gang haft problemer med at medsende form-variabler i form action, som eks. fil.tcl?variabel=$variabel, men medsender jeg dem som "hidden" form-variabler, er der ingen problemer. Begge metoder skulle jo kunne bruges, men det virker ikke, sC% hvad er problemet? Vi kunne ikke lC8se det ved C8velserne, sC% jeg aftalte med Niels, at jeg stillede spC8rgsmC%let her. Venlig hilsen Lise.

-- Lise Bennedsen (lise@it-c.dk), November 11, 2000

Moderation questions? read the FAQ