Hvordan sender man en automatisk genereret variabel videre?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan sender man en automatisk genereret variabel videre? I opgave 9 oprette undertegnede en variabel med hjaelp af en sequence. Naar jeg opretter en restaurant vil jeg gerne kunne medsende denne variabel til commentsformen. Jeg har forsoegt mig med res_id (kolonne navnet) og nextval men ingen af det vil fungere efter hensigten. Haaber I kan hjaelpe Franke

-- Frank Bjergoe (bjergoe@imv.au.dk), November 04, 2000

Answers

Den typiske maade er foerst at kalde databasen for at faa genereret et nyt sequence-nummer:
 set id [database_to_tcl_string $db "select mysequence.nextval 
                   from dual"]
Herefter kan man indsaette den nye restaurant i databasen og ``redirecte'' til comments-siden med den nyligt genererede id.

-- Martin Elsman (mael@it.edu), November 07, 2000.

Moderation questions? read the FAQ