opgave efterslfb

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg mangler at aflevere et par opgaver af forskllige grunde. Er jeg tabt af kurset, eller kan jeg stadig ne at indhente det tabte terrfn? Hvilken graduering benyttes i givet fald?

-- amjad halim (amjad@itu.dk), October 10, 2000

Moderation questions? read the FAQ