SeniorIB ry:n sddnnvt (luonnos)

greenspun.com : LUSENET : SeniorIB : One Thread

YHDISTYKSEN SDDNNVT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SeniorIB ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkid edistdmddn Tampereen lyseon lukiosta kirjoittaneiden IB-ylioppilaiden yhteydenpitoa lukion jdlkeen, tukemaan ja ohjaamaan IB-linjalla opiskelevia oppilaita sekd helpottamaan IB-ylioppilaiden tyvnhakua.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pyrkii jdrjestdmddn vuosittain vdhintddn yhden kokoontumisen, jossa yhdistyksen jdsenet voivat vaihtaa kuulumisiaan. Lisdksi yhdistyksen jdsenet tarjoavat apuaan Tampereen lyseon lukion IB-linjalla opiskelevien oppilaiden ohjaukseen pitdmdlld abi-infoja tai muita tilaisuuksia. Tyvnhaun helpottamiseksi yhdistys pyrkii jdrjestdmddn rekrytointitilaisuuksia ja yritysvierailuja sekd informoimaan yrityksid potentiaalisesta tyvvoimasta.

Yhdistys pyrkii tukemaan ylioppilaskirjoituksissa hyvin menestyneitd tai muuten ansioituneita oppilaita vuosittain jaettavalla rahastipendilld. Tdtd tarkoitusta varten yhdistys kerdd rahaa sekd mahdollisuuksien mukaan pyrkii sijoittamaan ne tuottavalla tavalla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Lisdksi yhdistys voi toimeenpanna rahankerdyksid ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3. Jdsenet

Yhdistyksen jdseneksi voi liittyd jokainen, joka on valmistunut Tampereen lyseon lukion IB-linjalta ja joka hyvdksyy yhdistyksen sddnnvt ja tarkoituksen.

Jdsenet hyvdksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jdsenen eroaminen ja erottaminen

Jdsenelld on oikeus erota yhdistyksestd ilmoittamalla siitd kirjallisesti hallitukselle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittdvdksi pvytdkirjaan.

Hallitus voi erottaa jdsenen yhdistyksestd, jos jdsen on jdttdnyt erddntyneen jdsenmaksun maksamatta tai muuten jdttdnyt tdyttdmdttd ne velvoitukset, joihin hdn on yhdistykseen liittyessddn sitoutunut tai on menettelyllddn yhdistyksessd tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystd

5. Liittymis- ja jdsenmaksu

Jdseniltd perittdvdn liittymismaksun ja vuotuisen jdsenmaksun suuruudesta pddttdd syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jdsentd

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekd ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilvt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hdnen estyneend ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vdhintddn puolet hallituksen jdsenistd sitd vaatii. Hallitus on pddtvsvaltainen, kun vdhintddn puolet sen jdsenistd, puheenjohtaja varapuheenjohtaja mukaanluettuna on ldsnd. Ddnestykset ratkaistaan yksinkertaisella ddnten enemmistvlld. Ddnten mennessd tasan ratkaisee puheenjohtajan ddni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kaksi yhdessd.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, mikd on myvs tilintarkastajien toimikausi.

Tilinpddtvs tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistddn kolme viikkoa ennen kevdtkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistddn kaksi viikkoa ennen kevdtkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitdd vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevdtkokous pidetddn maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen mddrddmdnd pdivdnd.

Ylimddrdinen kokous pidetddn, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vdhintddn kymmenesosa (1/10) yhdistyksen ddnioikeutetuista jdsenistd sitd hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettdvd kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitd, kun vaatimus sen pitdmisestd on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella on yksi ddni.

Yhdistyksen kokouksen pddtvkseksi tulee, ellei sddnnvissd ole toisin mddrdtty, se mielipide, jota jota on kannattanut yli puolet annetuista ddnistd. Ddnten mennessd tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ddni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokoukset vdhintddn seitsemdn vuorokautta ennen kokousta jdsenille postitetuilla kirjeilld. 11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevdtkokouksessa kdsitellddn seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pvytdkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ddntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja pddtvsvaltaisuus 4. Hyvdksytddn kokouksen tyvjdrjestys 5. Esitetddn tilinpddtvs, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. Pddtetddn tilinpddtvksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myvntdmisestd hallitukselle 7. Kdsitellddn muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa kdsitellddn seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pvytdkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ddntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja pddtvsvaltaisuus 4. Hyvdksytddn kokouksen tyvjdrjestys 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekd liittymis- ja jdsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jdsenet 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 8. Kdsitellddn muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikdli yhdistyksen jdsen haluaa saada jokin asian yhdistyksen kevdt- tai syyskokouksen kdsiteltdvdksi, on hdnen ilmoitettava siitd kirjallisesti hallitukselle niin hyvissd ajoin, ettd asia voidaan sisdllyttdd kokouskutsuun.

12. Sddntvjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Pddtvs sddntvjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtdvd yhdistyksen kokouksessa vdhintddn kolmen neljdsosan (3/4) enemmistvlld annetuista ddnistd. Kokouskutsussa on mainittava sddntvjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa kdytetddn yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistdmiseen purkamisesta pddttdvdn kokouksen mddrddmdlld tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kdytetddn sen varat samaan tarkoitukseen.-- Anonymous, August 08, 2000


Moderation questions? read the FAQ