Tzw. "ps3metek"?

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

Koledzy!

Wkrstce min1 dwa lata od rozpoczjcia przez nas studisw doktoranckich. My6lj, ?e dobrze by3oby uczcif ten fakt jakim6 spotkaniem przy kuflu czego6 z piank1. Jest ju? po sesji, ktsra chyba nikomu nie przysporzy3a k3opotsw, a jeszcze nie wszyscy wyjechali na wakacje (mam nadziejj :).

Dlatego Was zapytowywujj: co Wy na to?

Moja propozycja: poniedzia3ek 10 lipca, godzina 19:00, pub "Pod Papugami" przy ul. &w. Jana. Czas i miejsce jest zreszt1 do uzgodnienia, stosownie do preferencji Kolegsw.

Jeszcze ma3a pro6ba - czy kto6 msg3by przes3af niniejsz1 wiadomo6f tym z nas, ktsrzy nie zapisali sij do tego forum? Gdzie6 mi zaginj3a lista z adresami Kolegsw :-(

Z pozdrowieniami,

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), July 04, 2000


Moderation questions? read the FAQ