Flere E- Mailproblemer

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Det er ikke bare Marion som har problemer med E Posten .Grunnet BLA lynnedslag og andre problemer med Foreningens PC har ikke mailen blit lest pe lenge . Fikk Hxre dette i ger og voil bare si til dere som har kontaktet foreningen vi mail. at ha litt tolmodighet se skal dere fe svar se fort det lar seg teknisk mulig e . Har noen xnske om e ta kontakt med Foreningen se mail enten til Elin elinsolh@online.no eller til Meg Kajath@online.no se kan vi prxve e svare eller videreformiddle det. God Transesommer Klem Til alle fra kaja

( Ps hxst og vinterprogrammet til FPE blir spendenede se gled dere:-)

-- kaja (kajath@online.no), June 20, 2000


Moderation questions? read the FAQ