egzamin u prof. Kitowskiego

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

Egzamin z przedmiotu "Problemy prztewarzania rswnoleg3ego" odbjdzie sij w czwartek, 8 czerwca, o godz. 17:00, w sali, w ktsrej odbywa3y sij wyk3ady: C2, IV pijtro

Zagadnienia: architektury, modele i 6rodowiska programowania (pvm, mpi, hpf), wysoka dostjpno6f

Materia3y s1 pod adresem http://www.icsr.agh.edu.pl/~kito/

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), June 06, 2000


Moderation questions? read the FAQ