Esther Pirelli i radio 18/5-2000

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Har info om at Espen Benestad/Esther Pirelli skal vfre med i radioprogrammet "Senn er Livet" (NRK- P2) 18. mai kl. 1005 med reprise kl. 2205. Interesserte kan tune inn. Bodil.

-- Bodil (bodiltve@hotmail.com), May 17, 2000

Moderation questions? read the FAQ