Dagbladet

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Til dere som har hxrt om e lurer pe ner Intervjuvet med meg i Dagbladet skal komme se fikk jeg ne hxre at det sansynligvis kommer i Begynnelsen av Mai I Lxrdagsmagasinet. Kommer tilbake til ner ner jeg vet noe mere Ellers xnsker jeg Alle en Riktig God Peske om jeg ikke ser dere Kaja

-- Kaja (Kajath@online.no), April 16, 2000

Moderation questions? read the FAQ