Rozk3ad zajjf w semestrze letnim 99/00 dla II roku informatyki

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

Miejsce: sala na ostatnim pijtrze w C1-C2, w ktsrej poprzednio odbywa3y sij zajjcia.

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), March 29, 2000

Moderation questions? read the FAQ