Kiitokset osallistujille

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Kurssin viimeisid vaiheita eletddn yhd, lopputvitd ndyttdd vield tippuvan tasaiseen tahtiin eepostiluukusta. Loppuyhteenvedon aika alkaa kuitenkin olla. Esitdnkin tdssd ldmpimdt kiitokset kaikille kurssille osallistuneille. Kaikki, niin tdlldiset etdopetuskurssit kuin muutkin, eldvdt osallistujien mukana. Tdlld kurssilla ovat osallitujat olleet ilahduttavan osallistuvia (ei tosin tddlld keskusteluun) ja ahkeria. Kuvalliset tuloksetkin ovat hauskoja ja 'luovaa hulluutta' osoittavia.

Timo on ldhettdnyt maileja kurssin pddttymiseen ja todistusten jakoon liittyvistd toimenpiteistd, kysymyksid voi ldhetelld tarvittaessa.

Hyvdd kevddn jatkoa kaikille - ja intoa kuvaamiseen ja kuvien kdsittelyyn!

-- Anonymous, March 17, 2000


Moderation questions? read the FAQ