Hvor hurtig

greenspun.com : LUSENET : Racerbiler : One Thread

Ja se er det jo jeg godt vil vide hvor hurtig verdens langsomste racerbil er???? SVAAAAAAR

-- Torkild Thyring (thyring@texaco.com), February 10, 2000

Moderation questions? read the FAQ