Ste Fram Redaksjon 21

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Etter e ha sett mye av diskusjonen pe Redaksjon 21 i kveld mellom Anne Holt Og noen fra Homsebevegelsen. Se me jeg si meg enig med Anne Holt. Om at enhver me ste fram og jobbe med det de selv fxler for. Og jeg tror homsebevegelsen xdelegger mye for seg selv med den meten de fronter media pe i slike saker. For en derfra og redaktxren i Blikk. mente jo faktisk at offentlige personer som var homofile hadde en plikt til e ste fram. For e vfre rollemodeller for unge Homofile. Tror at Homsebevegelsen gjxr seg selv en bjxrnetjeneste ved e opptre pe denne meten. Selv om jeg selv har stett fram offentlig som Transe og gjerne oppfordrer andre ogse til e gjxre det se me det jo vfre frivillig e gjxre det. Og tvang er jo ikke sundt. Forster ikke hvorfor homsebevegelsen ofte liksom me liksom skulle trumfe fram fordi de har vfrt undertrykket lenge. Tror de hadde kommet lengre med Anne Holts linje. Tror heller at folk med fordommer mot de som er anderledes vil fe flere om LLH og Bliks linje fxlges. Se folk fer jobbe med sitt hver pe sin mete og ha en positiv mete e gjxre det pe . Tror ikke "Tromfe igjennom linja " er bra i det lange lxp. Se jeg heper at folk som Anne Holt og Co kan fe folk til e fe xket forsteelse og aksept For alle som er litt anderledes.

Kaja

-- kaja (kajath@online.no), January 19, 2000


Moderation questions? read the FAQ