Wyk3ady prof. Szmuca

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

Wyk3ad 17.XII. - nie odbjdzie sij, 24.XII. te? nie (Wigilia), potem ferie, wijc nastepny wyk3ad wypada 7.I.MM. Wiadmo6f z pierwszej rjki (dzisiejszy wyk3ad). W przysz3ym tygodniu s1 tylko wyk3ady prof. prof. Cetnarowicza i Zieliqskiego.

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), December 10, 1999

Moderation questions? read the FAQ