Wyk3ady prof. Tadeusiewicza

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

14.XII. - nie bjdzie wyk3adu 21.XII. - bjdzie wyk3ad (wiadmo6f z pierwszej rjki, tzn. z wyk3adu 7.XII.)

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), December 09, 1999

Moderation questions? read the FAQ