Hvem skal FPE vfre til for?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Den forrige treden om lav aktivitet pe FPE-forum reiser en del intressante spxrsmel om hvem vi bxr vfre til for. Skal vi vfre til for de som vi anser som "ekte" transvestitter, eller ogse transseksuelle, bare for heterofile transvestitter og deres partnere? Eller for de som mette tenkes e ha en fetish for kvinneplagg. Ge inn pe foreningssidene dersom dere vi se hva det ster i vedtektene.

Ordet er fritt - og jeg heper dette kan bli en god debatt...

Elin (webmisstress)

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), December 05, 1999

Answers

Androgyn - hva er det?

Det er et vidt begrep - det kan vi vfre enig om. Hos de mannlige transvestitter som er epenbart androgyne til enhver tid, finnes en adferd som i vulgfr-dagligtalen omtales som "damete." Hos de transer som alltid har en macho-adferd (unntatt ner de er omkledt), ytrer det androgyne seg kun i den periodevise omkledningen. Men begge deler vitner om en androgyn personlighet. Hvis man har macho-adferd, aldri kler seg om, og i tillegg er avbalansert og lykkelig med det, er man selvfxlgelig ikke transe, men heller ikke androgyn (- og det er ogse en akseptabel mennesketype :-))) ). Ergo: Det at man er transe betyr at man har et androgynt islett i personligheten, mer eller mindre omfattende.

Men ER DET SE VIKTIG DA? Det er egentlig fryktelig teoretisk, men kanskje det kan fe sving pe debattene?. Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), December 05, 1999.


En begrepsavklaring

Ja, hva er androgynitet ?

Ner Patsy spxr retorisk om dette er se viktig, se er det vel egentlig ikke det. Men ner innlegget hennes desverre er befengt med endel feilslutninger, tar jeg meg den friheten e skrive en replikk.

For det fxrste er det e utlede "en damete adferd" av androgyni en feilslutning av dimensjoner. For det andre har begrepet androgyni eller sammenstillingen androgyni - transvestisme ikke noe e gjxre med hverandre overhodet. Dvs. at man ikke nxdvendigvis me vfre androgyn for e vfre transe, eller motsatt. For det tredje ner man prxver e negativt forbinde begrepet "macho adferd" med androgyni, er dette ogse galt, da androgyni ikke har noe med ytre egenskaper e gjxre. Dvs. at man som mann definitivt kan besitte det som tradisjonellt forbindes med ytre mannlige egenskaper og likefullt ha en androgyn personlighet.

Og nettopp her er vi ved sakens kjerne. Androgyni har intet e gjxre med ytre egenskaper og tenkning, men derimot indre. Vi snakker altse her om en slags syntese av mannlige og kvinnelige indre egenskaper, der den androgyne personen personlighet og kjxnnsrolletenkning innholdsbestemmes til e vfre i besittelse av endel (mer enn gjennomsnittet) sekalte "feminine" egenskaper. Dette kan ogse meles. Som eksempel pe slike egenskaper kan nevnes "empati" og noe mindre grad av aggressivitet, samt mange andre varaiabler. Men ner dette er sagt, er slike egenskaper ogse kulturellt betinget og kan dessuten ogse lfres.

Charlotte [http://www.geocities.com/WestHollywood/Castro/6200/index.html)

-- Charlotte Schmidt (charlotteschmidt@hotmail.com), December 05, 1999.


androgynitet

Jeg gir opp overfor "begrepsavklaringer." Androgynitet er en indre egenskap, er vi enig om det? Men vi kjenner ikke menneskers indre egenskaper. Ner vi mxter dem, har vi bare deres adferd e forholde oss til. Hvis det ikke er en eneste ytre feminin egenskap, kan vi ikke konkludere noe om deres indre verdier, for de kan vfre godt skjult. Fra soldatlivet vet jeg at "empati" og omsorg kan vfre en egenskap knyttet til positive maskuline verdier. Det er ikke uten videre androgynt e vfre empatisk eller omsorgsfull. Begrepet "androgynt" fordrer vel tilstedevfrelse av et eller annet uttalt maskulint og et eller annet uttalt feminint i en kombinasjon, som er merkbar ogse for andre, i praktisk handling. Vi kan komme i et ufxre her med xrlite grann paralelle definisjoner.

-- Patsy (patsy@operamail.com), December 06, 1999.

Ja, hvem er egentlig foreningen for?

Heisan, jeg kunne bare ikke dy meg fra e komme med en xrliten kommentar til dette:

Jeg tror en forening som FPE er en dynamisk forening som kontinuerlig vil endre seg med de som er aktive medlemmer. Det ville nok vfre galt e sette klare definerte rammer for hvem foreningen er for. Det er (og bxr vfre) slik at foreningen er til for dem som fxler at de hxrer til der. Dette er noe som vil svinge i takt med trender, tid og fxlelser.

E utvide "arbeidsomredet" ved f.eks en vedtektsendring tror jeg er lite fruktbart om de det gjelder se likevel ikke fxler seg hjemme der. Jeg tror det er bede sundt e riktig e la en forening som FPE forme seg selv uten for stram styring og se kanskje satse pe at det dannes sme "sfr-grupper" der moderforeningen ikke kan dekke alle behov.

Masse hilsner fra Tina

-- Tina (tinanor@hotmail.com), December 07, 1999.


Honnxr

Kloke ord, Tina

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 07, 1999.


Drivkrefter

Ner jeg fxler meg liten og hjelpelxs melder behovet seg for omkledning. Slik jeg opplever det er det sfrlig hvis jeg fxler meg som passivt og hjelpelxst offer for omstendighetene at jeg fer behov for e bruke dameklfr.

Tar jeg derimot fatt i tingene og gjxr noe med dem taper trangen seg. Fxler jeg meg vellykket og mestrende har jeg ingen trang til e kle meg om.

Se kan man spxrre seg hva "androgynitet" er for noe. Den passive, innadvente "martyrmodus" krever dameklfr og den aktive, utadvente og handlekraftige "aktxrmodus" har ikke det behovet. Det som er litt rart er at jeg kan bestemme meg for e gjxre noe med det som plager meg - handling, action - og dermed renner trangen til omkledning av meg. Handling og mestring svekker behovet.

Det hele er i bunn og grunn symbolhandlinger. De to ovennevnte modi er uttrykk for androgynitet slik jeg ser det. Det passive, innadvendte er det feminine prinsipp og det aktive, utadvendte er det maskuline.

I mitt indre landskap har "kvinnerollen" den luksus e vfre hjelpelxs, passiv, uansvarlig, myk og sensuell. Dette er jo egentlig egenskaper som bede kvinner og menn har i varierende grad men som er langt pe vei utdefinert av mannsrollen. Det jeg egentlig xnsker er en utvidelse av mannsrollen slik at det blir legitimt ogse for menn e ha "feminine" egenskaper uten e bli betraktet som mindreverdige menn av den grunn.

For meg er nok kvinneklfrne mer et hvilested enn en indre kvinne som krever e komme til uttrykk. Nettopp av den grunn har jeg ingen trang til e illudere kvinne og de gangene jeg har forsxkt e leke med tanken har jeg merket at se langt xnsker jeg ikke e ge. Jeg definerer min indre "femininitet" som en del av min mannlige personlighet og vil heller kjempe for en utvidelse av mannsrollen.

Bortsett fra det se er jeg fascinert av kvinneklfr og sfrlig de mest sensuelle tingene i silke og blonder. Det er mye mer variasjon og utvalg.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 07, 1999.


Moderation questions? read the FAQ