Przed u?yciem klikn1f

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

Przed u?yciem klikn1f, czyli skrscona instrukcja obs3ugi forum na LUSENET

Dyskusja jest z'organizowana na zasadzie pytaq i odpowiedzi. Zadaj1c pytanie (link: 'Ask a Question') zaczynasz nowy w1tek w dyskusji. Tak naprawde nie musi to byf pytanie, tylko na przyk3ad informacja "Wyk3ad prof. NN w dniu ... nie odbjdzie sij. Je6li chcesz co6 dopisaf do istniej1cego w1tku, kliknij na jego tytu3 i skorzystaj z przycisku na dole strony. link: 'New Answers' - pozwala na sprawdzenie, co nowego dopisano w ci1gu ostatnich 7 dni. link: 'unisteresting postings' wiedzie do strony z wszystkimi postami.

Je6li chcesz byf informowany E-mailem o nowych postach na forum, kliknij na link 'click here to add an alert'

I jeszcze pro6ba: poinformujcie o tym forum kolegsw (i kole?ankj) ktsrzy jeszcze o nim nie wiedz1, zw3aszcza z kierunksw innych, ni? informatyka, mo?e im te? sij przyda. No i wyk3adowcsw, ?eby mogli nas informowaf o wyk3adach, ktsre sij nie odbjd1, o ciekawych seminariach :-), etc.

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), November 19, 1999

Answers

Zapomnia3em dodaf, ?e posty s1 stronami HTML. Konsekwencje: mo?na u?ywaf tagsw HTML do formatowania tekstu, umieszczania URLi, tabel, rysunksw, i zdjjf.

Na przyk3ad link do strony AGH, linia:


zdjjcie:

, itp. itd.

Mi3ego u?ywania!

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), November 19, 1999.


Moderation questions? read the FAQ