Referaty u dra Cetnarowicza

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

We wtorek (16.XI.) na wyk3adzie z dr Centrowiczem (a tak naprawdj z jego asystentem) rozdawane by3y tematy referatsw na zaliczenie. Tematy by3y takie:
1) Biologiczne podstawy alg. ewolucyjnych
2) Schematy, hipoteza bloksw buduj1cych i aktualna ocena
3) Strategie ewolucyjne
4) Programowanie ewolucyjne
5) Programowanie genetyczne
6) Systemy klasyfikuj1ce
7) Rswnoleg3e algorytmy genetyczne
8) Ewolucyjne sieci neuronowe
9) Jjzyki i platformy ewolucyjne

lub Przegl1d materia3sw n/t algorytmsw ewolucyjnych dostjpnych w Internecie.

Materia3 nale?y przygotowaf na foliach (folie mo?na dostaf i wydrukowaf u nich przed wyk3adem).

Oddajemy im
1) Materia3 na folie w postaci elektronicznej
2) Tekst do tego materia3u
3) Wydrukowane folie
Wijkszo6f tematsw jest ju? obsadzona. Kto6 kto nie ma tematu powinien sij skontaktowaf z:
Marek Kisiel-Dorohinicki e-mail: doroh@uci.agh.edu.pl

Linki do materia3sw mo?na znalehttp://galaxy.uci.agh.edu.pl/~doroh/

Wklepa3: kol. Stanis3aw Zbroja

-- Marcin Bajer (bajer@kolej.pasjo.net.pl), November 17, 1999

Answers

> Materia3 nale?y przygotowaf na foliach (folie mo?na dostaf i > wydrukowaf u nich przed wyk3adem).

Nie ma co na to liczyf. Swoje folie (niestety nie wszystkie) wydrukowa3em tylko dzieki uprzejmo6ci prof. Cetnarowicza.

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), November 24, 1999.


Moderation questions? read the FAQ