Afrikaans Vandag, Oktober 1999

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Die Bybel in Gobabis-Kung; die Karoo Mobilisasie Beplanning Rekonstruksie Organisasie (Kambro) op Murraysburg; Ode aan my leermeesteres -- lees by:

http://www.afrikaans.com/av63.html

-- Jean Jordaan (rgo_anas@rgo.sun.ac.za), November 01, 1999


Moderation questions? read the FAQ