info 2.0 / Sakari

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

OPISKELU ALKAA!

Tervetuloa kurssille, kaikki ilmoittautuneet!

Olemme aloittelemassa kuvankdsittelyn etdopiskelukurssia. Ensimmdinen harjoitustehtdvd ldhetetddn ensi viikon alussa, ja jddmme odottelemaan osallistujien kysymyksid ja kommentteja - sekd tietysti vastauksia. Tehtdvd on kaksiosainen, ensimmdisessd osassa kerrotaan vaihe vaiheelta mitd esimerkkikuvalle pitdd tehdd, toinen osa on avoimempi, samoja tyvkaluja ja toimenpiteitd kertaava.

Alku sisdltdd varmasti monia pienempid tai suurempia ongelmia, mutta niiden selvittdminen on osa opiskelua - paitsi kuvankdsittelyd, opimme kaikki varmasti paljon tietoliikenteestdkin kurssin aikana. Kuten sanottu, kurssi on laatuaan ensimmdinen jdrjestdjillekin, ja me varmasti oppimmekin eniten kurssin aikana.

Harjoitustehtdvdt ldhetetddn Adobe Acrobat -tiedostoina, koska tiedostokoko saadaan ndin pienemmdksi. Niiden lukemista varten tarvitset Adobe Acrobat Reader-ohjelman, jolla voi katsella ja tulostaa tehtdvdtiedostoja. Acrobat Reader-ohjelman saa yleensd Adoben tuotteiden mukana, esimerkiksi Photoshopin asennuslevylld on myvs Readerin asennustiedosto - harjoitustehtdvdt on tehty silldkin levylld Acrobatilla. Viimeisimmdn Acrobat Readerin version saa myvs imuroitua itselleen monista netin osoitteista, vaikkapa Suomen Adoben sivuilta osoitteesta http://www.adobe.fi/fituotteet/fiacrobat/default.html (linkki k.o. sivun alareunassa). Tiedosto on isohko, joten hitaan modemin kdyttdjdn kannattaa imuroida se ilta-aikaan, kun liikenne ja useiden puhelinyhtividen hinnoittelu on vdhdisenpdd. Jos imurointi ja ohjelman asennus on uutta, vilkaise ohjeita nettisivultamme tai keskustelufoorumilta.

Kurssi on siis "kirjekurssi", joka kdyttdd sdhkvisten tiedonvdlitysmenetelmien mahdollisuuksia. Tarkoitus on, ettd opettajien lisdksi kurssilaiset voivat kommunikoida keskenddn vaihtaen kokemuksia ja mielipiteitd.

Tehtdvdt ja ohjeet ldhetetddn siis sdhkvpostilla. Yleisohjeet ovat lisdksi ndhtdvilld nettisivuilla osoitteessa www.nikkemedia.fi/ivailu/ - tdnne sivustolle kerdtddn myvs kuvagalleriaa kurssin ajan tuotoksista ja kurssilaisten parhaat oivallukset. Tehtdvien palautus ja ohjaajille osoitetut kysymykset ja kommentit liikkuvat myvskin sdhkvpostilla.

Kysymyksid ja vastauksia varten on myvs kurssin keskustelufoorumi, jona toistaiseksi hyvdynnetddn amerikkalaista maksutonta palvelua. Foorumin osoite on toistaiseksi http://www.greenspun.com/bboard/challenge.tcl?topic=Photoshp tdssd ruudussa kysytddn salasanaa, joka on ivailu (pienilld kirjaimilla) - aukeavassa ruudussa on yldosassa hakemisto ja alaosassa viestejd. Keskustelua voi kdydd kdyttden tdtd foorumia - ruudun yldreunassa ndet vaihtoehdot Answer- Vastaa ja Post a new ... - Ldhetd uusi viesti. Niitd napauttaen avautuu ruutu, johon voit kirjoitella viestejd. Vastaus tulee jatkoksi samaan viestihaaraan, uusi viesti aloittaa hakemistoon uuden viestiryhmdn. Jos tdllainen foorumi on uusi ja outo, kokeile rohkeasti! Ldhetd vaikka terveisid muille osallistujille - samalla toiset osallistujat saavat ndkyviinsd sdhkvpostiosoitteesi ja halutessaan yhteyden. Hakemistossa ei viestin ldhettdjd ndy tdlld foorumilla, joten olisi hyvd noudattaa tapaa, jossa viestin otsikon loppuun liitetddn oma nimi.

Yleisohjeet, kuten tdmd kirje, ovat ndhtdvissd myvs kekustelufoorumilla.

Monet yksityiskohdat ratkeavat vasta toteutuksen myvtd. Kurssin kehittdmisessd toimivaksi ja opiskelijoiden tarpeita palvelevaksi on osallistujilla ratkaiseva osuus. Toteutusta ei ole tarkoitettu niin lukkoon lyvdyksi, ettei saatavia kokemuksia voitaisi ottaa huomioon jo kurssin aikana. Anna siis rohkeasti palautetta! Jdrjestdjdt yrittdvdt tehdd kurssista niin hyvin opiskelijoiden oppimistavoitteita tukevaksi kuin mahdollista, mutta sitd varten tarvitaan tietoa opiskelijoiden ndkvkulmasta.

Kurssimaksu on 400 mk. Photoshop-ohjelman ja ohjeiden toimittamisesta peritddn 50 mk materiaalimaksu. Laskut ldhtevdt syyskuun aikana. Huom! Kurssi on Vantaan aikuisopiston esitteessd tyvvdenopiston ohjelmassa, vaikka kdytdnnvssd toteuttava osasto on Itd-Vantaan aikuislukio. Opiskelijat ovat aikuislukion kirjoilla aineopiskelijoina, ja aikuislukio perii maksutkin.

Ohjelmalainaus: niille, jotka ovat ilmoittautuessaan ilmaisseet tarvitsevansa ohjelman, ldhetetddn ohessa lomake, jolla asianomainen sitoutuu kdyttdmddn ohjelmaa vain opiskeluun (ei siis yritystoimintaan) ja poistamaan asennuksen kurssin pddtyttyd. Lomakkeen palauduttua ldhetdmme asennusmedian ja ohjeet. Lomakkeen voi tulostaa myvs em. keskustelufoorumin viestistd Photoshop-kdyttvoikeus, pdivdtd, allekirjoittaa ja ldhettdd koulun toimistoon.

Ohjaajien sdhkvpostiosoitteet ovat:

sakari.makela@koulut.vantaa.fi timo.suvanto@koulut.vantaa.fi

Koulun osoite on Itd-Vantaan aikuislukio, Kauratie 2, 01370 Vantaa puhelin toimistoon 09 839 23142, fax 09 839 24116

HUOM! Kaikkien puhelimella ilmoittautuneiden sdhkvpostiosoitteet eivdt vield ole koululla tiedossa! Jos et ole vield saanut yhtddn sdhkvpostiviestid ohjaajilta, ldhetd hetikohta viesti osoitteella sakari.makela@koulut.vantaa.fi - liitdmme sinut postituslistalle.

-- Anonymous, September 14, 1999


Moderation questions? read the FAQ