Photoshop-kdyttvoikeus

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hei taas;

Kuvankdsittelyohjelman tarpeen ilmaisseet saavat asiasta muutakin postia, mutta halukkaat voivat tdstdkin tulostaa allaolevan viestin ja ldhettdd sen tdydennettynd koulun toimistoon.

Kuvankdsittelyn etdopiskelukurssin osallistujat saavat tarvitessaan kurssilla kdytettdvdn ohjelman kdyttvvnsd kurssin ajaksi. Ohjelman kdyttvoikeus sisdltyy koulun oppilaitoslisenssiin. Se on tarkoitettu vain opiskelukdyttvvn. Osallistujan on sitouduttava kdyttdmddn ohjelmaa vain opiskeluun (ei siis esim. tyvtehtdviensd tekoon) ja poistamaan asennus koneestaan kurssin pddttyessd 20.1. 1999.

Tulosta oheinen sitoumus, pdivdd ja allekirjoita sekd palauta kustinpostilla koululle osoitteella Itd-Vantaan aikuislukio, Kauratie 2, 01370 Vantaa.

PHOTOSHOP 5.0 KDYTTVOIKEUSSOPIMUS JA SITOUMUS

Nimi:

Osoite:

Puhelin pdivdlld, puhelin illalla:

email:

Olen Itd-Vantaan aikuislukion jdrjestdmdn kuvankdsittelyn etdopiskelukurssin oppilaana. Haluan kdyttvvni kurssilla kdytettdvdn Photoshop 5.0-ohjelman.

Sitoudun seuraaviin sen kdyttvd koskeviin ehtoihin ja rajoituksiin:

1) ohjelman saa asentaa vain yhdelle koneelle 2) ohjelmaa saa kdyttdd vain opiskelutarkoituksiin 3) poistan ohjelman asennuksen koneeltani kurssin pddtyttyd, viimeistddn 20.1.2000.

Paikka, aika, allekirjoitus

-- Anonymous, September 06, 1999


Moderation questions? read the FAQ