Welkom by die forum

greenspun.com : LUSENET : upFront : One Thread

Welkom by die forum. Soos die gesprek vloei sal ek die boodskappe kategoriseer. Voel egter vry om nuwe kategoriek oop te maak indien daar 'n leemte is.

-- Rochi Compaan (roche@up-front.co.za), July 03, 1999

Moderation questions? read the FAQ