Dr jag fvrst??

greenspun.com : LUSENET : YtownRockets : One Thread

Dr jag fvrst??? De vill jag passa pe och sle ett slag fvr Atlanta pe Svndag!! Kan ju inte ha en dubble av ett AFC lag! :)

-- #82 (a@hotmail.com), January 26, 1999

Moderation questions? read the FAQ