It-støttet læring

greenspun.com : LUSENET : IT-sociologi : One Thread

IT-sociologi. Problemformulering.

Gruppen består af Pia S. Pedersen, Aina Engelund og Tina Svensson. Vi går op til almindelig kursuseksamen.

Fænomenet e-læring er blevet mere udbredt i Danmark inden for det sidste årti. Mulige årsager kunne være:

E-læring giver mulighed for at nå en større og mere differentieret målgruppe. Hvad er det for nogle fællesskaber, der opstår? Er der specielle træk ved kommunikationen, der tiltrækker denne gruppe?

E-læring giver mulighed for at tilpasse tempoet og niveauet individuelt. Hvilke muligheder (+/%) giver kommunikationen inden for e-læring? Hvad er det for en form for læring, som opstår?

Litteratur: IT og forskningsministeriet(1999): Det Digitale Danmark: Udfordring & Mål 1. http://www.fsk.dk under publikationer. Lars Qvortrup(2000 2.udg.) Det hyperkomplekse samfund: 14 fortællinger om informationssamfundet. Haslev . Gyldendal. Kap. 8,10, 13 & 14. J. Meyrowitz: Tre Paradigmer ... N. Stevenson: Media Cultures J. Meyrowitz: Medium theory B. H. Sørensen: Det er bare noget.. Findes på www.medieraadet.dk/ S. Jones: Understanding... (S. Gotved: Cybersociologi...)

S. Hjarvard: Simulerede samtaler...

-- (tsvensson@it-c.dk pias@it-c.dk aina@it-c.dk), April 08, 2002

Answers

Response to It-støttet læring

Vores fokus er som tidligere nævnt e-læring. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Slagelses sygeplejerskoles fjernstudium. Vi vil inddrage Lars Qvortrups kommunikationsmodel og især sætte fokus på face-to-face kommunikationen overfor den medierede kommunikation (CMC). Til dette formål vil vi benytte S. Jones, S. Hjarvad og Stevenson.

Vi vil se på hvilke fællesskaber der kan opstå i dette tekstbaserede konferencesystem. Her til vil vi benytte teoretikerne Stevenson og S. Jones. Vores foreløbige plan for synopsis ser ud som følgende:

- Indledning. Her inddrager vi bl.a Det digitale Danmark og en OECD- rapport. - Teori:Kommunikation, fællesskaber og læring. - Praksis: Fakta om sygepljerskefjernstudiet. - Diskussion:Hvilke konsekvenser vil de nævnte teorier have i forhold til det konkrete eksempel.

Slagelse Sygeplejeskole: Fjernstudiet kører nu på det andet semester, og derfor har skolen endnu ikke evalueringer, som vi kan modtage. Men Studievejlederen vil gerne give mundtlig evaluering (som jo nok ikke rummer hele sandheden) og henviser i øvrigt til artiklerne, der har været i fagbladet ”Sygeplejersken”. Artiklerne handler om de studerendes oplevelse af uddannelsesforløbet.

Selvom vi ikke har direkte adgang til et analyseret evalueringsmateriale, synes vi stadig, at der er masser af kød på sygeplejerske fjernstudiet, som udgangspunkt for vores synopsis.

I de EDB-konferencer lærerne og de studerende fører, er det ikke muligt at se/høre hinanden. Systemet hedder skolekom (eller skole.com) og er et lukket konference system, hvor den studerende inviteres til at deltage i kurserne med passwords. Med andre ord foregår undervisningen i et tekstbaseret konference system. Hvad med de studerendes samarbejdsevner? Hvordan lærer de af hinanden? osv. Studievejlederen fortalte, at undervisningen i konferencesystemet afhænger af fagområdet og kan antage former som: Case- løsninger, læreren kan lave et oplæg til et emne, den studerende kan stille spørgsmål/skabe debat osv. Formen er baseret på den enkelte lærers overvejelser. Hver måned afholdes et seminar, hvor de studerende afslutter de foregående fag/kurser og påbegynder de nye fag foruden træning af praktiske færdigheder og øvelser såsom injektionsgivning.

Studievejlederen kunne desuden oplyse, at der var stor forskel på ”menneske- typerne” på hhv. det alm. studium og fjernstudiet. På fjernstudiet var de studerende ofte ældre og havde en uddannelse bag sig. Mange havde faktisk en akademisk grad. Studievejlederen fortalte, at når de havde valgt fjernstudiet, skyldes det, at de i lang tid havde gået med en drøm om at blive sygeplejerske. Fjernstudiet var en måde at få geografi, økonomi, arbejde, familie og studie til at gå op i en højere enhed på. Hun beskriver gruppen af studerende som en spændende, meget engageret og entusiastisk gruppe at arbejde med.

Skolens erfaringer med fjernstudiet var meget positive. Ingen havde forladt studiet pga. formen og kun enkelte har taget orlov pga. graviditet, dårlig økonomi osv., hvorved fjernstudiet ikke adskiller sig fra det alm. studie.

-- (tsvensson@it-c.dk pias@it-c.dk aina@it-c.dk), April 17, 2002.


Moderation questions? read the FAQ