Kommunikationsmodeller

greenspun.com : LUSENET : IT-sociologi : One Thread

Hermed mit foreløbige problemkompleks

Problemstilling: ”Hvad er relationen mellem kommunikation og medie”

Problemformulering: Mange teorier og modeller til kommunikationsanalyse forholder sig enten til kommunikation som en identitetsforestilling eller til kommunikation som en forskellighedsforestilling. I identitetsforestillingen kanaliseres en information gennem et medie for at nå et mål, hvorved medier bliver transportveje med indbyggede støjkilder, der skal undgås eller bortfiltreres. I forskellighedsforestillingen bestemmer medier kommunikationen, således at mennesker er lukkede systemer, der iagttager hinanden uden egentlig at kunne kommunikere.

Jeg vil derfor analysere kommunikation og medier, for at finde ud af om jeg kan opstille en tredje teori og model mellem de to yderfigurer, (1) at kommunikation kanaliseres gennem medier og derfor altid bør lykkes, og (2) at medier er systemer, der bestemmer kommunikationen, således at den egentlig ikke kan lade sig gøre.

1. Kommunikation foregår gennem medier (Identitetsrelation, f.eks. kanalmodellen) 2. Medier bestemmer kommunikation (Forskelsrelation, f.eks. systemmodellen) 3. Medier kommunikerer og kommunikation medieres (Ækvivalensrelation)

Denne tredje position skal så danne rammen for en teori og en model, der kunne efterprøves i et forskningsdesign om fjernundervisning, hvor ækvivalenskommunikationsmodellen må stå sin prøve ved at vise, at der med mindre umiddelbarhed bliver mindre indlæring. Det vil sige, at ækvivalenskommunikationsmodellens bygger på, at jo flere forskellige medier, der indgår i samme kommunikation, jo mere mulig indsigt ligger der i situationen. Undersøgelsen kunne også inddrage læringspotentialet i ikke-online pc-spil, for her sidder spilleren ofte alene overfor nogle programmørers spidsfindige opgaver.

Da det ikke lige er muligt at oploade min foreløbige model, så vil jeg gerne sende et word dok til evt. interesserede. Jeg nås nemmest på kim@grundtvigs.dk

vh. Kim

-- Kim Faurschou (kim@grundtvigs.dk), March 25, 2002


Moderation questions? read the FAQ