Hej Steen!

greenspun.com : LUSENET : Steens brevkasse : One Thread

Vidste du at der er en der hedder Joe Odmand i spaninen der er Kick Boxer?

-- Thomas Odmand Jørgensen (odmand@12mail.dk), May 12, 2001

Moderation questions? read the FAQ