problemen bij internet

greenspun.com : LUSENET : pc problems : One Thread

Hallo mijn pc loopt altijd vast bij internet na 10 a 20 minuten. wat moet ik doen om dit te verhelpen Dank u bij voorbaat

-- patrick de greve (patrick.de.greve1@pandora.be), May 11, 2001

Moderation questions? read the FAQ