Java 31

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Jeg sidder og roder med Java31 og lidt problemer med at for fremstillet metoderne - static String frase() og static String vaelg(String[] ordtabel).

Var det muligt med et par ledetråde, da jeg ikke nåede opgaven i øvelsestimen.

-- Lars Gyldenkærne (lgy@it-c.dk), February 20, 2001

Answers

Det er ikke voldsomt klart fra spørgsmålet hvad du egentlig finder vanskeligt ved opgaven (der er sandt at sige mange muligheder...). Er opgaven uklart formuleret? Er du klar over hvad du skal gøre, men ikke hvordan? Hvis du havde vist en skitse af hvad du tror det går ud på, så ville jeg have svaret for to dage siden.

Her er da et skelet til en løsning:

class Java31 {
 
  static String vaelg(String[] ordtabel) {
    String res = ... programkode der vælger en streng fra ordtabel ...
    return res ;
  }

static String frase() { String[] navneord = { "center", ... }; String[] forstavelser = { ... }; String[] tillægsord = { ... }; return vaelg(tillægsord) + " " + vaelg(forstavelser) + ... ; }

public static void main(String[] args) { ... kald frase() et antal gange og udskriv resultatet hver gang ...

} }-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), February 23, 2001.

Moderation questions? read the FAQ