Hvordan kan det dog virke s godt?

greenspun.com : LUSENET : Movies : One Thread

Ja Ren, dette virker jo ogs fint. Flere skulderklap til dig selv.

-- Ren Hansen (rene@it-c.dk), February 06, 2001

Moderation questions? read the FAQ