Hvordan kan det dog virke så godt?

greenspun.com : LUSENET : Movies : One Thread

Ja René, dette virker jo også fint. Flere skulderklap til dig selv.

-- René Hansen (rene@it-c.dk), February 06, 2001

Moderation questions? read the FAQ