Kurset

greenspun.com : LUSENET : Evaluering af kurset Databasebaseret Webpublicering : One Thread

Er kurset godt ?

-- Eske Gunge (Eske@itu.dk), September 01, 2000

Moderation questions? read the FAQ